Hae Rim Korean Restaurant

8/27/2006

IMG_2680 IMG_2659 IMG_2661 IMG_2662
IMG_2667 IMG_2670 IMG_2675 IMG_2678
IMG_2683 IMG_2688